week9

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
จันทร์
-  เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- มีจิตใหญ่

เลโก้แปลงร่าง
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เลโก้มีลักษณะเหมือนอะไรบ้าง อะไรบ้างที่ใช้ต่อเหมือนเลโก้”
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนต่อเลโก้เป็นรูปต่างๆ
-   นักเรียนบอกเล่าสิ่งที่ต่อ เพราะอยากมอบสิ่งนี้ให้ใคร เพราะเหตุใด
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เลโก้
อังคาร
- สมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
รูปวาดแทนตัวเอง
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
- ครูอธิบายกิจกรรม สร้างข้อตกลง
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ
- นักอธิบายสิ่งที่ตัวเองวาด    
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ
พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-   บริหารร่างกาย
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี

- สติจดจ่อ
- สมาธิ
เส้นทางกระดาษ
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรมเกีี่ยวกับเส้นทางกลับบ้าน
- ครูอธิบายกิจกรรม สร้างข้อตกลง
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ
      
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษ

ศุกร์
- สติจดจ่อ
- เชื่อมโยงสิ่งรอบๆตัวกับตนเอง
ฝึจินตนาการ


ปั้นดินน้ำมัน
ขั้นเตรียม
-ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-ครูให้นักเรียนสังเกตดินน้ำมัน
ขั้นกิจกรรมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงและแจกอุปกรณ์
- ครูสร้างเงื่อนไขในการปั้นดินน้ำมัน(สัตว์)
นักเรียนลงมือปฏิบัติปั้นพร้อมอธิบายสิ่งที่ตัวเองปั้น
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ดินน้ำมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น