week4

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
จันทร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง

ต่อภาพ
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูโชว์กระดาษให้นักเรียนสังเกต กระตุ้นด้วยคำถาม เห็นกระดาษแล้วนึกถึงอะไรบ้าง เห็นที่ไหน
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ วาดภาพจากตัวเลข
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษภาพตัวเลข
อังคาร
-  สติจดจ่อ
- เชื่อมโยงสิ่งรอบๆ ตัวกับตนเอง
- ฝึกจินตนาการ

กระดุมบนผืนผ้า
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนสังเกตกระดุม ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เห็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง        
- ครูแจกอุปกรณ์
- ครูและนักเรียนเย็บกระดุมลงบนผืนผ้า
- นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองและบอกเล่าให้เพื่อนและคุณครูฟัง
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กระดุม
-   ผ้า
-   เข็ม
-   ด้าย สะดึง

พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
- สมาธิ
- ผ่อนคลาย
ดนตรี
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกเนื้อเพลงให้นักเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงเราและนาย โรงเรียนของหนู
- คำถามเชื่อมโยงกับเนื้อเพลง ความรู้สึก ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กีตาร์
-   เนื้อเพลง

ศุกร์
-  สติจดจ่อ
- เชื่อมโยงสิ่งรอบๆ ตัวกับตนเอง
- ฝึกจินตนาการ

เรื่องราวบนผืนผ้า
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- เพลง ความเกรงใจ (แบบไม่มีเสียง)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูทบทวนสิ่งที่นักเรียนทำจากวันอังคารที่ผ่านมา
- ครูแจกอุปกรณ์
- ครูและนักเรียนปักผ้าต่อจากวันอังคาร
- นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองและบอกเล่าให้เพื่อนและคุณครูฟัง
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   ผ้า
-   เข็ม
-   ด้าย สะดึง


วันจันทร์

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
 
 

 

ขั้นจบ

 


 

วันอังคาร

ขั้นเตรียม


 

 

 


 ขั้นกิจกรรม


 

 ขั้นจบ
วันพุธ

ขั้นเตรียม 

 
 
 
    
ขั้นกิจกรรม 

 

 


ขั้นจบ

วันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม

 

 

ขั้นกิจกรรม


 

 

 


 

 

ขั้นจบ

 

วันศุกร์

ขั้นเตรียม 


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น