week3


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
จันทร์
สติจดจ่อ
เชื่อมโยงสิ่งรอบๆ ตัวกับตนเอง
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
กุหลาบใบเตย
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า (เพลงแมงมุม 2 รอบ)
ขั้นกิจกรรม:
ครูแนะนำอุปกรณ์ สร้างข้อตกลง
- แจกอุปกรณ์
- นักเรียนพับกุหลาบจากใบเตย
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ใบเตย
อังคาร
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
ชีวิตกับธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูแนะนำให้นักเรียนสังเกตสิ่งของ และคิดชื่อเรียกสิ่งนั้นอย่างไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชื่อจริง
-   นักเรียนตั้งชื่อสิ่งของตามจินตนาการ (ของ 2 สิ่ง อย่างละรอบ)
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า ของเหล่านี้เกี่ยวของอย่างไรกับชีวิตเรา เพราะอะไรบ้าง
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ดอกไม้
ใบไม้
พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
สติจดจ่อ
เชื่อมโยงสิ่งรอบๆ ตัวกับตนเอง
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ถอดบล็อคไม้
ขั้นเตรียม: 
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
ครูแนะนำอุปกรณ์ สร้างข้อตกลง
- นักเรียนถอดบล็อค
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บล็อคไม้
ศุกร์
-  สติจดจ่อ
เชื่อมโยงสิ่งรอบๆ ตัวกับตนเอง
- ฝึกจินตนาการ
เรื่องราวบนผืนผ้า
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ของที่อยากได้ และเหตุผล
- ครูแจกอุปกรณ์
- ครูและนักเรียนวาดภาพสิ่งของที่ตนเองอยากได้
นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองและบอกเล่าให้เพื่อนและคุณครูฟัง
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   ผ้า
-   ดินสอ
วันจันทร์

ขั้นเตรียม

 
 
 ขั้นกิจกรรม
ครูแนะนำอุปกรณ์ สร้างข้อตกลง พับดอกกุหลาบ
 
 
 

 
 
 

 
 
 


ขั้นจบ
- ครูสร้าง Empower โดยกล่าวคำชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน


 
 
 วันอังคาร

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ครูแนะนำให้นักเรียนสังเกตสิ่งของ และคิดชื่อเรียกสิ่งนั้นอย่างไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชื่อจริง
-   นักเรียนตั้งชื่อสิ่งของตามจินตนาการ 
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า ของเหล่านี้เกี่ยวของอย่างไรกับชีวิตเรา เพราะอะไรบ้างขั้นจบ
- ครูสร้าง Empower โดยกล่าวคำชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน


วันพุธ

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ท่าโยคะ
ขั้นจบ
- ครูสร้าง Empower โดยกล่าวคำชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน


วันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม:
ครูแนะนำอุปกรณ์ สร้างข้อตกลง
- นักเรียนถอดบล็อค


 
 
 
ขั้นจบ
- ครูสร้าง Empower โดยกล่าวคำชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ

- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
วันศุกร์

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ของที่อยากได้ และเหตุผล
- ครูแจกอุปกรณ์
- ครูและนักเรียนวาดภาพสิ่งของที่ตนเองอยากได้
นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองและบอกเล่าให้เพื่อนและคุณครูฟัง

ขั้นจบ
- ครูสร้าง Empower โดยกล่าวคำชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ

- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น