week7


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
- สติจดจ่อ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
นิทานบัตรคำ
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูแจกบัตรคำให้คนละคำ
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้คำว่าอะไร อ่านคำนี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง?”
-   นักเรียนแต่งนิทานจากบัตรคำร่วมกัน
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บัตรคำ
อังคาร
เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
สมาธิจดจ่อ
ลวดแปลงกาย
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
ครูครั้งคำถามกระตุ้นการคิด เคยเจอสิ่งของลักษณะแบบนี้ที่ไหนบ้าง เห็นแล้วนึกถึงอะไรบ้าง ใช้ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
- แจกอุปกรณ์
- แปลงร่างลวดเป็นสิ่งต่างๆ
- นักเรียนเล่าสิ่งที่ตนเองทำ เพราะอะไรจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ลวด
พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-   บริหารร่างกาย
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
สติจดจ่อ
สมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
ภาพผ่านจุด
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
ครูแจกอุปกรณ์ สร้างข้อตกลง
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเรา
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ
ศุกร์
- สติจดจ่อ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
ต่อรูป ต่อร่าง
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนร่วมกันต่อรูปร่าง 1 อย่าง
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ใบสนวันจันทร์

ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันอังคาร

ขั้นเตรียม
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่าขั้นกิจกรรม
ครูครั้งคำถามกระตุ้นการคิด เคยเจอสิ่งของลักษณะแบบนี้ที่ไหนบ้าง เห็นแล้วนึกถึงอะไรบ้าง ใช้ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
- แจกอุปกรณ์
- แปลงร่างลวดเป็นสิ่งต่างๆ
- นักเรียนเล่าสิ่งที่ตนเองทำ เพราะอะไรจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น
ขั้นจบ

วันพุธ

 ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกายขั้นกิจกรรม:
-   บริหารร่างกาย
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)


ขั้นจบ


วันพฤหัสบดี

ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า

ขั้นกิจกรรม:
ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
ครูแจกอุปกรณ์ สร้างข้อตกลง
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเรา
ขั้นจบ

วันศุกร์

ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
ขั้นเตรียม:

ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น