week1

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
จันทร์
-  มีสติจดจ่อ
-  การสื่อสาร การฟัง การพูด
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
เรื่องเล่าในวันวาน
ขั้นเตรียม :  
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า (กระบือกับกระต่าย, ค้อน ตะปู)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวความประทับใจในช่วงปิดเทอมให้นักเรียนฟัง
-   ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง โดยส่งเป็นวงกลมเพื่อให้นักเรียนเขียนหรือวาดความประทับใจในช่วงปิดเทอม
-   นักเรียนเขียนหรือวาดภาพความประทับใจ                             
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมเล่าความประทับใจ
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-     กระดา
-     ดินสอ
อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อ
- สติ
- ประสาทสัมผัสทางกาย

กล่องปริศนา
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า (จีบนิ้วชี้กับนิ้วกลาง, งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวของคนตาบอดเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กล่องปริศนา
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนตาบอดจะทำอย่างไร
-   นักเรียนสังเกตกล่องปริศนา ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเห็นอะไร
-   ครูสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการล้วงกล่องปริศนา
-   นักเรียนล้วงกล่องปริศนาโดยส่งเป็นวงกลม
-   นักเรียนบอกว่าความรู้สึกและสิ่งที่สัมผัสเจอในกล่อง พร้อมให้เหตุผลประกอบ
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กล่อง
-   สิ่งของ เช่น มะนาว หิน แท่งหิน แท่งโฟม
พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กำหนดลมหายใจ 3-5 หายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-   เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-
พฤหัสบดี
-เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
- สมาธิ
- ผ่อนคลาย
ดนตรี
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า (จีบนิ้วชี้กับนิ้วกลาง, งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ เชื่อมโยงเข้าสู่เพลง
- ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงใครหนอ จดหมายถึงพ่อ
- คำถามเชื่อมโยงกับเนื้อเพลง ความรู้สึก ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กีตาร์

ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- มีจิตใหญ่
ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง ตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไป
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูและนักเรียนเดินเป็นคู่
-   นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
-   ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ และตอบคำถามที่ตั้งไว้
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกรรม

ดนตรี
เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง มีสมาธิจดจ่อ ก รู้สึกผ่อนคลาย

ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน

Brain Gym 2 ท่า (จีบนิ้วชี้กับนิ้วกลาง, งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก)
ขั้นกิจกรรม:
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “คนหนึ่งคนที่สามารถทำอะไรให้เราได้หลายๆ อย่าง คนๆ นี้ ดูแลเรามาตั้งแต่เรายังไม่ลืมตามาดูโลก และคนๆ นี้เป็นคนที่รักเรา”
ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงใครหนอ จดหมายถึงพ่อนักเรียนได้ยินเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร แล้วถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไร
ขั้นจบ:
ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจ และแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น