week8

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จันทร์
- สติจดจ่อ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
ดมกลิ่น
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องกลิ่นเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง
-   นักเรียนดมกลิ่น
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ากลิ่นที่ได้ดมเป็นกลิ่นอะไร เพราะเหตุใด?”
-   นักเรียนบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กลิ่นต่างๆ เช่น มะนาว มะลิ กล้วยหอม
อังคาร
-  เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
มีจิตใหญ่
ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง ตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไป
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูและนักเรียนเดินเป็นคู่
-   นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
-   ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ และตอบคำถามที่ตั้งไว้
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บริเวณโรงเรียน
พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-   บริหารร่างกาย
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
สมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
แก้วน้ำสามใบ
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
ครูให้สังเกตอุปกรณ์ครูตั้งคำถามนักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร 
ครูแจกกระดาษพร้อมดินสอสี สร้างข้อตกลง ให้นักเรียนเลือกแก้วใดแก้วหนึงแล้วอธิบายว่าเพราะอะไรถึงเลือก 
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ครูให้แสดงผลงานพร้อมอธิบาย
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
แก้วน้ำ
น้ำ
ศุกร์
- สติจดจ่อ


ไปให้ถึงเป้าหมาย
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงแมงมุม
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เห็นอะไร มีอะไรลักษณะเหมือนเมล็ดมะขามบ้าง เมล็ดเติบโตได้อย่างไร
-   นักเรียนดีดเมล็ดมะขามเข้าในสี่เหลี่ยมกลางวงกล
-   นักเรียนบอกเล่าความรู้สึกตอนดีดเมล็ดมะขาม
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เมล็ดมะขาม

วันจันทร์

ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องกลิ่นเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง
-   นักเรียนดมกลิ่น
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ากลิ่นที่ได้ดมเป็นกลิ่นอะไร เพราะเหตุใด?”
-   นักเรียนบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม


ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

วันอังคาร

-   นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

-   ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ และตอบคำถามที่ตั้งไว้
วันพุธ

*นักศึกษาฝึกสอนทำกิจกรรมจิตศึกษา
ขั้นเตรียม : ขั้นกิจกรรม:ขั้นจบ


วันพฤหัสบดี


ขั้นเตรียม:

ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน


- Brain Gym 2 ท่า

ขั้นกิจกรรม:
ครูให้สังเกตอุปกรณ์ครูตั้งคำถามนักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร 
ครูแจกกระดาษพร้อมดินสอสี สร้างข้อตกลง ให้นักเรียนเลือกแก้วใดแก้วหนึงแล้วอธิบายว่าเพราะอะไรถึงเลือก 
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ครูให้แสดงผลงานพร้อมอธิบายขั้นจบ

วันศุกร์

ขั้นเตรียม:

ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน

- Brain Gym 2 ท่าขั้นกิจกรรม:
-   ครูมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และนักเรียนลงมือปฏิบัติ


ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น