week5


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
จันทร์
- สติจดจ่อ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
สะพานกระดาษ
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องสะพานไม้ให้นักเรียนฟังเชื่อมโยงกับสะพานที่อยากให้นักเรียนสร้าง
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนทดสอบความแข็งแรงของสะพานของตนเองโดยวางไม้ทีละชิ้น
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษ
แท่งไม้
อังคาร
สติจดจ่อ
เชื่อมโยงสิ่งรอบๆ ตัวกับตนเอง
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
เป่าสี (สีน้ำ)
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
ครูให้นักเรียนสังเกตภาพ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เห็นอะไรบ้าง
ครูแนะนำอุปกรณ์ สร้างข้อตกลง
- นักเรียนหยุดสีและเป่าสี
- นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อภาพ
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   สี
-   พู่กัน
-   กระดาษ
พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
สมาธิจดจ่อ
- ผ่อนคลาย
ดนตรี
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
ครูแจกเนื้อเพลงให้นักเรียน
ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงเราและนาย โรงเรียนของหนู
คำถามเชื่อมโยงกับเนื้อเพลง ความรู้สึก ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กีตาร์
-   เนื้อเพลง
ศุกร์
-  เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
มีจิตใหญ่
ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง ตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไป
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูและนักเรียนเดินเป็นคู่
-   นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
-   ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ และตอบคำถามที่ตั้งไว้
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บริเวรโรงเรียน


วันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ครูเล่าเรื่องสะพานไม้ให้นักเรียนฟังเชื่อมโยงกับสะพานที่อยากให้นักเรียนสร้าง
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนทดสอบความแข็งแรงของสะพานของตนเองโดยวางไม้ทีละชิ้น

ขั้นจบ
ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน


วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
 ครูให้นักเรียนสังเกตภาพ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เห็นอะไรบ้าง
ครูแนะนำอุปกรณ์ สร้างข้อตกลง
- นักเรียนหยุดสีและเป่าสี
- นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อภาพ


ขั้นจบ

วันพุธ


วันพฤหัสบดี


วันศุกร์
ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น