week2

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
จันทร์
-   ฝึกสติ
-   การสื่อสาร
การฟัง
-   เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบๆตัว
-   การเคารพตนเองและผู้อื่น
ตั้งคำถาม(สิ่งของ)เรื่องเล่าผ่านการตั้งคำถาม
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- เพลง (ความเกรงใจ)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมา
- ครูตั้งคำถามคิดว่าของสิ่งนี้เกี่ยวของกับเราอย่างไรบ้าง
- นักเรียนสังเกตสิ่งของที่ครูนำมา (นาฬิกา)
- นักเรียนช่วยกันตั้งคำถามกับสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับนาฬิกา
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
นาฬิกา
อังคาร
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- จิตใหญ่
คำ
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูให้นักเรียนสังเกตและอ่านคำ จากบัตรคำ
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นคำนี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง
-   ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 คำ นักเรียนอ่านคำทีละคนพร้อมแสดงความคิดเห็น นึกถึงอะไรบ้างจากคำนี้
-   ครูและนักเรียนเล่าเรื่องราวต่อกันจากบัตรคำของตนเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
บัตรคำ
พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนอาสาสมัครทำกระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
-   ท่ากายบริหาร 2 ท่า
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- สติจดจ่อ
- เชื่อมโยงสิ่งรอบๆ ตัวกับตนเอง
- ฝึกจินตนาการ
- การสื่อสาร การฟัง การพูด
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปั้น
ขั้นเตรียม: 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักสังเกตดินน้ำมันสีต่างๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะตั้งคำถามอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้คำตอบ "ดินน้ำมัน"
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงและแจกอุปกรณ์
- ครูสร้างเงื่อนไขในการปั้นดินน้ำมัน (สัตว์)
- ครูและนักเล่าเรื่องต่อกันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ปั้น
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ดินน้ำมัน

ศุกร์
- สมาธิ จดจ่อ
- การเคารพตนเองและผู้อื่น
- มีจิตใหญ่ รักสิ่งต่างๆ รอบๆตัว
ดาวกระดาษ
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- แตะสัมผัส (กระจกเงา)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะพับ
- ครูแจกอุปกรณ์
- ครูและนักเรียนพับบกระดาษ
- นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- กระดาษ
วันจันทร์

ขั้นเตรียม:

 


 


 


 ขั้นกิจกรรม:
สังเกตสิ่งของ
ตัั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งของ
           
 


 


ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

วันอังคาร

ขั้นเตรียม:


                                                                                   


ขั้นกิจกรรม:
สังเกตและเชื่อมโยงคำกับสิ่งรอบๆ ตัว

ครูแจกบัตรคำ นักเรียนเชื่อมโยงคำกับตนเอง
 

 

เก็บอุปกรณ์

 


ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

 


วันพุธ

ขั้นเตรียม:


 

 

 

 

ขั้นกิจกรรม:

 

 ขั้นจบ: 


วันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม: 


ขั้นกิจกรรม: 

สังเกต เชื่อมโยงคำกับสิ่งรอบๆ ตัวและตั้งคำถาม

 


 

สร้างข้อตกลง แจกอุปกรณ์ ลงมือปั้น 

 


 

 

เล่าเรื่องราวต่อกันเก็บอุปกรณ์
 ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน 


วันศุกร์

ขั้นเตรียม:

 
ขั้นกิจกรรม: 


 
 


 

 ขั้นจบ:

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น