week6


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
จันทร์
- สติจดจ่อ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง

กระเป๋าใบเล็ก
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูแนะนำอุปกรณ์
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนแสดงผลงานให้ครูและเพื่อนๆ ชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   ผ้า
-   เข็ม
-   ด้าย
อังคาร
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
- สมาธิจดจ่อ
- ผ่อนคลาย
ดนตรี
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกเนื้อเพลงให้นักเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงเราและนาย โรงเรียนของหนู
- คำถามเชื่อมโยงกับเนื้อเพลง ความรู้สึก ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กีตาร์
-   เนื้อเพลง

พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-   บริหารร่างกาย
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
- สมาธิจดจ่อ
- ผ่อนคลาย
ภาพจากเรขาคณิต
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปเรขาคณิตและดินสอสี
- ครูสร้างข้อตกลงให้พี่วาดรุปต่อเติมจากรูปเรขาคณิต
- ครูถามแต่ละคนวาดรูปอะไรเพราะอะไร
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษรูปเรขาคณิต
ศุกร์
- สติจดจ่อ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง

กระเป๋าใบเล็ก
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูสนทนาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
-   ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนแสดงผลงานให้ครูและเพื่อนๆ ชื่นชม
-   ครูตั้งคำถาม “นักเรียนคิดว่ากระเป๋าที่ได้จะนำไปทำอะไรได้บ้าง อย่างไร”                   
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ผ้า
เข็ม
ด้าย
วันจันทร์
ขั้นเตรียม

 

ขั้นกิจกรรม 

 
 


ขั้นจบ

 


 

วันอังคาร
ขั้นเตรียม  

 

 

 

 ขั้นกิจกรรม 

 

 

 

 


ขั้นจบ


วันพุธ
ขั้นเตรียม

 

 

 

ขั้นกิจกรรม

 

  


ขั้นจบ

วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม

 


 


ขั้นกิจกรรม


 


 


 ขั้นจบ

วันศุกร์

มีกิจกรรมแสดงละครของคุณครูฝึกประสบการณ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น